مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 7005
زمان وقوع 2017/04/05 06:09:08
استان خراسان رضوی
کد ایستگاه ZVS
نام ایستگاه زاوین سفلی
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 10 5 8
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2017/04/05 06:09:08 35.89 60.37 9 103 6.1 BHRC
2017/04/05 06:09:08.5 35.85 60.34 6 106 6 IGTU
2017/04/05 06:09:12 35.8 60.43 13 114 6.1 NEIC