مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 26 9 25
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2017/04/05 06:09:08 35.89 60.37 9 84 6.1 BHRC
2017/04/05 06:09:08.5 35.85 60.34 6 78 6 IGTU
2017/04/05 06:09:12 35.8 60.43 13 80 6.1 NEIC