مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 81 63 121
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 82 61 121
بیشینه سرعت [cm/s] 3.49 2.25 2.78
بیشینه جابجایی [cm] 0.795 0.436 0.493
مدت دوام انرژی [sec] 19.09 23.95 15.52
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2017/04/05 06:09:08 35.89 60.37 9 53 6.1 BHRC
2017/04/05 06:09:08.5 35.85 60.34 6 48 6 IGTU
2017/04/05 06:09:12 35.8 60.43 13 44 6.1 NEIC