مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 10 24 8
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2014/01/22 03:32:09 27.59 54.1 19 21 4.4 IGTU
2014/01/22 03:32:09 27.63 54.14 15 20 4.2 IIEES