مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 11 4 8
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2013/11/22 18:30:59 34.29 45.53 28 76 5.7 BHRC
2013/11/22 18:30:59 34.32 45.5 10 76 5.6 IGTU
2013/11/22 18:30:59 34.35 45.48 14 75 5.7 IIEES
2013/11/22 18:30:59 34.35 45.66 14 62 5.6 NEIC