مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 10 3 6
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2013/11/22 06:51:24 34.5 45.45 28 70 5.6 BHRC
2013/11/22 06:51:24 34.41 45.44 8 75 5.4 IGTU
2013/11/22 06:51:24 34.44 45.43 14 74 5.4 IIEES
2013/11/22 06:51:24 34.43 45.58 11 63 5.4 NEIC