مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 5258/01
زمان وقوع 2011/04/09 02:43:48
استان کهگیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه SKH
نام ایستگاه سی سخت
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 23 16 20
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2011/04/09 02:43:48 30.83 51.34 13 11 3 IGTU
2011/04/09 02:43:48 30.86 51.58 15 12 3 IIEES