مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 30 18 42
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2011/01/09 13:13:04 27.58 54.02 16 19 4.1 IGTU
2011/01/09 13:13:04 27.51 54.26 17 37 4.2 IIEES
2011/01/09 13:13:04 27.78 54.08 22 8 4.3 NEIC