مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 4953/01
زمان وقوع 2010/04/13 21:58:02
استان کهگیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه SKH
نام ایستگاه سی سخت
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 24 14 17
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2010/04/13 21:58:02 30.77 51.62 17 18 4.2 IIEES
2010/04/13 21:58:02 30.73 51.4 16 15 4.4 IGTU