مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 31 12 35
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 29 11 25
بیشینه سرعت [cm/s] 0.82 0.36 0.83
بیشینه جابجایی [cm] 0.04 0.03 0.04
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2008/02/07 20:15:27 27.84 53.74 9 28 4.2 IGTU
2008/02/07 20:15:27 27.74 53.55 44 45 4.3 IIEES