مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 19 10 21
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2007/11/11 23:23:48 27.74 53.66 36 34 4.1 IGTU
2007/11/11 23:23:48 28.5 53.94 14 83 3.9 IIEES
2007/11/11 23:23:48 27.74 53.66 35 34 4.5 NEIC