مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 4236
زمان وقوع 2006/11/02 12:30:33
استان کهگیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه SKH
نام ایستگاه سی سخت
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 49 47 35
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 48 46 35
بیشینه سرعت [cm/s] 0.71 0.73 0.51
بیشینه جابجایی [cm] 0.02 0.02 0.03
مدت دوام انرژی [sec] 1.76 2.19 2.68
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2006/11/02 12:30:33 30.83 51.51 14 6 3.4 IIEES
2006/11/02 12:30:33 30.76 51.31 25 17 3.6 IGTU