مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 43 34 41
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 42 27 30
بیشینه سرعت [cm/s] 1.07 0.77 0.83
بیشینه جابجایی [cm] 0.04 0.04 0.05
مدت دوام انرژی [sec] 8.48 9.54 8.7
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2006/09/10 08:57:46 27.72 54.32 14 31 4.8 IIEES