مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 4127
زمان وقوع 2006/02/15 11:29:07
استان کهگیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه SKH
نام ایستگاه سی سخت
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 30 21 19
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 27 19 19
بیشینه سرعت [cm/s] 0.35 0.3 0.27
بیشینه جابجایی [cm] 0.01 0.01 0.01
مدت دوام انرژی [sec] 1.82 2.99 2.61