مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 3969/02
زمان وقوع 2005/11/27 05:05:50
استان کهگیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه SKH
نام ایستگاه سی سخت
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 23 31 16
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 22 31 15
بیشینه سرعت [cm/s] 0.36 0.32 0.22
بیشینه جابجایی [cm] 0.01 0 0
مدت دوام انرژی [sec] 0.86 1 2.04