مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 3969/01
زمان وقوع 2005/11/18 21:41:35
استان کهگیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه SKH
نام ایستگاه سی سخت
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 17 14 7
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 17 13 7
بیشینه سرعت [cm/s] 0.31 0.2 0.13
بیشینه جابجایی [cm] 0.01 0.01 0.01
مدت دوام انرژی [sec] 3.73 3.33 8.14
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2005/11/18 21:41:35 30.82 51.49 17 5 4.6 NEIC
2005/11/18 21:41:35 30.7 51.53 15 18 3.9 IIEES