مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 15 30 18
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 15 30 18
بیشینه سرعت [cm/s] 0.39 0.48 0.5
بیشینه جابجایی [cm] 0.02 0.03 0.04
مدت دوام انرژی [sec] 5.75 4.53 5.87
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2005/09/10 02:02:14 30.75 56.95 14 5 3.6 IIEES