مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 12 6 13
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 11 5 12
بیشینه سرعت [cm/s] 0.33 0.23 0.27
بیشینه جابجایی [cm] 0.02 0.02 0.01
مدت دوام انرژی [sec] 7.46 9.59 6.68
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2005/08/10 12:28:09 27.94 53.84 82 26 3.9 NEIC