مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 9 7 11
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 9 7 10
بیشینه سرعت [cm/s] 0.39 0.15 0.41
بیشینه جابجایی [cm] 0.03 0.02 0.02
مدت دوام انرژی [sec] 9.01 7.67 8.95
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2005/09/05 05:00:20 30.99 56.61 35 45 4 NEIC
2005/09/05 05:00:20 30.82 56.69 31 4.2 IGTU
2005/09/05 05:00:20 30.82 56.79 14 21 3.7 IIEES
2005/09/05 05:00:20 30.86 56.7 8 31 3.3 BHRC