مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 9 4 10
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 0 0 0
بیشینه سرعت [cm/s] 0 0 0
بیشینه جابجایی [cm] 0 0 0
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2005/08/09 18:27:36 30.76 56.89 18 11 3.1 IIEES