مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 29 16 25
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 28 16 25
بیشینه سرعت [cm/s] 1.01 0.56 0.5
بیشینه جابجایی [cm] 0.05 0.03 0.03
مدت دوام انرژی [sec] 6.54 7.87 5.75
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2005/08/07 09:42:07 27.33 53.63 15 60 4.2 IIEES