مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 19 16 39
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 0 0 0
بیشینه سرعت [cm/s] 0 0 0
بیشینه جابجایی [cm] 0 0 0
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2005/05/23 07:05:22 30.75 56.89 15 11 3.1 IIEES