مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 7 5 12
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 0 0 0
بیشینه سرعت [cm/s] 0 0 0
بیشینه جابجایی [cm] 0 0 0
مدت دوام انرژی [sec]