مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 32 17 44
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 26 10 23
بیشینه سرعت [cm/s] 0.49 0.14 0.23
بیشینه جابجایی [cm] 0.03 0.01 0.01
مدت دوام انرژی [sec] 3.28 4.33 3.08
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2005/05/08 16:42:24 27.44 53.8 40 41 3.6 IIEES
2005/05/08 16:42:24 27.74 53.94 7 4.3 IGTU