مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 3127
زمان وقوع 2003/11/18 23:21:27
استان کهگیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه SKH
نام ایستگاه سی سخت
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 19 23 17
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 18 22 16
بیشینه سرعت [cm/s] 0.58 0.81 0.98
بیشینه جابجایی [cm] 0.06 0.07 0.07
مدت دوام انرژی [sec] 11.89 10.22 10.18
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2003/11/18 23:21:27 31.02 51.29 33 25 5.1 NEIC
2003/11/18 23:21:27 30.99 51.38 7 17 5 5.3 BHRC
2003/11/18 23:21:27 30.98 51.28 2 22 4.6 IGTU