مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 2956
زمان وقوع 2003/01/12 14:38:46
استان کرمانشاه
کد ایستگاه SLS1
نام ایستگاه ثلاث باباجانی
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 128 71 101
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 125 68 95
بیشینه سرعت [cm/s] 3.77 1.29 2.41
بیشینه جابجایی [cm] 0.17 0.05 0.17
مدت دوام انرژی [sec] 5.86 4.68 6.41
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2003/01/12 14:38:46 34.84 46.11 33 42 4.6 NEIC