مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 25 12 18
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 26 7 15
بیشینه سرعت [cm/s] 0.29 0.09 0.17
بیشینه جابجایی [cm] 0.01 0 0.01
مدت دوام انرژی [sec] 2.06 4.25 2.96
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2001/04/20 23:53:24 0 0 0 0 2 BHRC