مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 53 26 40
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 40 17 26
بیشینه سرعت [cm/s] 0.48 0.19 0.27
بیشینه جابجایی [cm] 0.02 0.01 0.01
مدت دوام انرژی [sec] 1.77 4.61 2.97
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2001/04/20 08:08:18 27.71 53.92 65 10 3.9 NEIC
2001/04/20 08:08:18 0 3.2 BHRC