مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 2617
زمان وقوع 2001/08/07 12:13:40
استان کهگیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه SKH
نام ایستگاه سی سخت
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 37 32 26
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 36 30 24
بیشینه سرعت [cm/s] 1.19 0.33 0.43
بیشینه جابجایی [cm] 0.06 0.01 0.02
مدت دوام انرژی [sec] 1.36 1.61 1.86
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2001/08/07 12:13:40 0 0 0 0 2.5 BHRC