مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 2566
زمان وقوع 2001/02/20 03:19:58
استان کهگیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه SKH
نام ایستگاه سی سخت
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 19 19 8
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 18 18 8
بیشینه سرعت [cm/s] 0.26 0.25 0.15
بیشینه جابجایی [cm] 0.01 0 0
مدت دوام انرژی [sec] 0.98 1.25 1.96
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2001/02/20 03:19:58 0 0 0 0 2 BHRC