مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 15 9 16
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 11 7 15
بیشینه سرعت [cm/s] 0.5 0.28 0.75
بیشینه جابجایی [cm] 0.03 0.02 0.04
مدت دوام انرژی [sec] 2.6 2.88 2.54
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
1998/12/10 14:21:50 27.84 53.51 33 50 4.7 NEIC