مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 32 17 32
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 26 14 25
بیشینه سرعت [cm/s] 1.08 0.72 0.95
بیشینه جابجایی [cm] 0.07 0.07 0.11
مدت دوام انرژی [sec] 2.96 3.87 3.35
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
1998/11/13 13:01:10 27.8 53.61 33 39 5.3 5.1 NEIC
1998/11/13 13:01:10 27.81 53.53 34 47 5.2 5.5 BHRC