مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 50 18 27
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 38 15 20
بیشینه سرعت [cm/s] 0.48 0.24 0.33
بیشینه جابجایی [cm] 0.02 0.02 0.02
مدت دوام انرژی [sec] 1.61 2.01 1.76
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
1998/07/01 21:36:32 27.78 53.62 33 38 NEIC