مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 14 8 10
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 13 7 9
بیشینه سرعت [cm/s] 0.53 0.42 0.61
بیشینه جابجایی [cm] 0.08 0.07 0.07
مدت دوام انرژی [sec] 4.15 3.92 3.77
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
1999/04/30 04:20:02 27.84 53.54 36 47 4.9 4.8 NEIC