مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 26 16 18
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 21 13 16
بیشینه سرعت [cm/s] 0.93 0.72 0.73
بیشینه جابجایی [cm] 0.07 0.07 0.07
مدت دوام انرژی [sec] 2.29 2.5 2.49
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
1998/06/13 02:23:44 27.78 53.69 33 31 4.6 3.8 NEIC