مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 1680/01
زمان وقوع 1996/12/26 09:17:25
استان کهگیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه SKH
نام ایستگاه سی سخت
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 231 119 177
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 209 91 161
بیشینه سرعت [cm/s] 4.89 1.9 4.69
بیشینه جابجایی [cm] 0.15 0.11 0.22
مدت دوام انرژی [sec] 0.44 0.7 0.48
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
1996/12/26 09:17:25 30.88 51.28 33 17 4.7 3.7 NEIC
1996/12/26 09:17:25 30.91 51.42 14 7 4.7 4.6 BHRC