مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 13 11 17
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 0 0 0
بیشینه سرعت [cm/s] 0 0 0
بیشینه جابجایی [cm] 0 0 0
مدت دوام انرژی [sec] 10.53 11.16 10.3
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
1996/05/25 17:00:57 27.88 53.52 33 50 4.7 NEIC