مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 1590/02
زمان وقوع 1995/05/27 08:34:38
استان کهگیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه SKH
نام ایستگاه سی سخت
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 22 25 26
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 18 19 18
بیشینه سرعت [cm/s] 0.23 0.2 0.28
بیشینه جابجایی [cm] 0.01 0.01 0.01
مدت دوام انرژی [sec] 0.23 0.6 0.59
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
1995/05/27 08:34:38 30.51 51 46 58 4.5 3.8 ISC