مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 1590/01
زمان وقوع 1995/04/06 06:08:03
استان کهگیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه SKH
نام ایستگاه سی سخت
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 27 33 27
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 17 20 21
بیشینه سرعت [cm/s] 0.26 0.22 0.27
بیشینه جابجایی [cm] 0.02 0.01 0.01
مدت دوام انرژی [sec] 0.61 0.72 0.69
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
1995/04/06 06:08:03 0 0 0 0 BHRC