خلیلی

نام زلزله خلیلی
تاریخ وقوع - میلادی 2020/06/14 18:05:58
تاریخ وقوع - شمسی 1399/03/25 22:35:58
تعداد شتابنگاشت های ثبت شده 7
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع نام ایستگاه نام لاتین کد ایستگاه
8724 2020/06/14 18:05:58 22 27.75 53.47 35 5 BHRC بیرم Beyram BYR
8730/05 2020/06/14 18:05:58 13 27.75 53.47 16 5 BHRC خنج1 KHONJ1 KHJ1
8727 2020/06/14 18:05:58 10 27.75 53.47 20 5 BHRC خلیلی Khalili KIA
8732 2020/06/14 18:05:58 1 27.75 53.47 108 5 BHRC بستک1 Bastak1 BAS1
8731/03 2020/06/14 18:05:58 1 27.75 53.47 55 5 BHRC لامرد1 Lamerd1 LAM1
8733 2020/06/14 18:05:58 0.72 27.75 53.47 141 5 BHRC ریز1 Riz1 RIZ1
8734 2020/06/14 18:05:58 0.34 27.75 53.47 175 5 BHRC رستاق1 Rostagh1 RTQ1