چرام

نام زلزله چرام
تاریخ وقوع - میلادی 2019/08/04 19:51:18
تاریخ وقوع - شمسی 1398/05/14 00:21:18
تعداد شتابنگاشت های ثبت شده 6
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع نام ایستگاه نام لاتین کد ایستگاه
8379 2019/08/04 19:51:18 121 30.58 50.78 8 5.2 IGTU آرو Aru ARU
8380 2019/08/04 19:51:18 90 30.59 50.74 26 5.4 BHRC دوگنبدان Dogonbadan DGB
8386 2019/08/04 19:51:18 77 30.59 50.74 18 5.4 BHRC تلگرد Talgerd TLG
8427 2019/08/04 19:51:18 41 30.59 50.74 48 5.4 BHRC باشت Basht BSH
8381 2019/08/04 19:51:18 33 30.59 50.74 28 5.4 BHRC دهدشت Dehdasht DHD
8426/02 2019/08/04 19:51:18 13 30.59 50.74 54 5.4 BHRC باباکلان Baba Kalan BBK