مسجد سلیمان

نام زلزله مسجد سلیمان
تاریخ وقوع - میلادی 2019/07/08 07:00:33
تاریخ وقوع - شمسی 1398/04/17 11:30:33
تعداد شتابنگاشت های ثبت شده 15
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع نام ایستگاه نام لاتین کد ایستگاه
8370/03 2019/07/08 07:00:33 34 31.99 49.56 58 5.7 BHRC باغملک Bagh-Malek BGM
8377 2019/07/08 07:00:33 30 31.99 49.56 138 5.7 BHRC امیدیه Omidiyeh OMD
8368 2019/07/08 07:00:33 22 31.99 49.56 8 5.7 BHRC سد شهید عباسپور6 Shahid AbbasPoor Dam6 1KR6
8360/02 2019/07/08 07:00:33 22 31.99 49.56 58 5.7 BHRC لالی Lali LAL
8375 2019/07/08 07:00:33 19 31.99 49.56 158 5.7 BHRC سویره Soveyreh SVR
8363 2019/07/08 07:00:33 18 31.99 49.56 80 5.7 BHRC رامهرمز Ramhormoz RMH
8361 2019/07/08 07:00:33 17 31.99 49.56 113 5.7 BHRC اهواز1 Ahvaz1 AHV1
8362 2019/07/08 07:00:33 16 31.99 49.56 98 5.7 BHRC الهایی Alhaee ELH
8365 2019/07/08 07:00:33 16 31.99 49.56 152 5.7 BHRC هویزه Hoveyzeh HVZ
8366 2019/07/08 07:00:33 15 31.99 49.56 77 5.7 BHRC گوریه Goriyeh GRI
8364 2019/07/08 07:00:33 14 31.99 49.56 68 5.7 BHRC شوشتر Shooshtar SUT
8369 2019/07/08 07:00:33 13 31.99 49.56 8 5.7 BHRC سد شهید عباسپور7 Shahid AbbasPoor Dam7 1KR7
8373 2019/07/08 07:00:33 11 31.99 49.56 137 5.7 BHRC شول آباد Shool Abad SUL
8376 2019/07/08 07:00:33 11 31.99 49.56 123 5.7 BHRC رامشیر Ramshir RSH
8367 2019/07/08 07:00:33 9 31.99 49.56 8 5.7 BHRC سد شهید عباسپور5 Shahid AbbasPoor Dam5 1KR5