گیلانغرب

نام زلزله گیلانغرب
تاریخ وقوع - میلادی 2019/01/06 13:41:59
تاریخ وقوع - شمسی 1397/10/16 17:11:59
تعداد شتابنگاشت های ثبت شده 9
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع نام ایستگاه نام لاتین کد ایستگاه
8262/01 2019/01/06 13:41:59 96 34.12 45.53 29 5.7 BHRC سومار Soomar SUM
8258 2019/01/06 13:41:59 50 34.12 45.53 31 5.7 BHRC گورسفید Goorsefid GRS
8264/01 2019/01/06 13:41:59 49 34.12 45.53 36 5.7 BHRC گیلانغرب1 Gilanqarb1 GGH1
8261/01 2019/01/06 13:41:59 44 34.12 45.53 49 5.7 BHRC سر پل ذهاب Sarpolezahab SPZ
8257 2019/01/06 13:41:59 15 34.12 45.53 92 5.7 BHRC اسلام آباد غرب Eslamabadqarb ELA
8259 2019/01/06 13:41:59 14 34.12 45.53 68 5.7 BHRC کرند غرب Kerend KRD
8256 2019/01/06 13:41:59 13 34.12 45.53 57 5.7 BHRC بان مزاران Ban Mazaran BZN
8268 2019/01/06 13:41:59 13 34.12 45.53 84 5.7 BHRC ازگله Ezgeleh EZG
8260/02 2019/01/06 13:41:59 7 34.12 45.53 112 5.7 BHRC تازه آباد1 Tazeh Abad1 SLS1