سرپل ذهاب

نام زلزله سرپل ذهاب
تاریخ وقوع - میلادی 2018/11/25 16:37:31
تاریخ وقوع - شمسی 1397/09/04 20:07:31
تعداد شتابنگاشت های ثبت شده 35
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع نام ایستگاه نام لاتین کد ایستگاه
8198/02 2018/11/25 16:37:31 410 34.31 45.69 23 6.3 BHRC سر پل ذهاب Sarpolezahab SPZ
8188 2018/11/25 16:37:31 402 34.31 45.69 23 6.3 BHRC سر پل ذهاب1 Sarpolezahab1 SPZ1
8205 2018/11/25 16:37:31 228 34.31 45.69 24 6.3 BHRC قصرشیرین1 Qasr-e-Shirin1 QSR1
8213/01 2018/11/25 16:37:31 228 34.31 45.69 24 6.3 BHRC قصرشیرین Qasr-e-Shirin QSR
8190/01 2018/11/25 16:37:31 182 34.31 45.69 18 6.3 BHRC گورسفید Goorsefid GRS
8196/01 2018/11/25 16:37:31 123 34.31 45.69 48 6.3 BHRC سومار Soomar SUM
8189 2018/11/25 16:37:31 104 34.31 45.69 29 6.3 BHRC گیلانغرب1 Gilanqarb1 GGH1
8194/01 2018/11/25 16:37:31 60 34.31 45.69 32 6.3 BHRC بان مزاران Ban Mazaran BZN
8214/01 2018/11/25 16:37:31 60 34.31 45.69 60 6.3 BHRC ازگله Ezgeleh EZG
8195/02 2018/11/25 16:37:31 48 34.31 45.69 64 6.3 BHRC تازه آباد1 Tazeh Abad1 SLS1
8202/01 2018/11/25 16:37:31 45 34.31 45.69 51 6.3 BHRC کرند غرب Kerend KRD
8191 2018/11/25 16:37:31 34 34.31 45.69 80 6.3 BHRC اسلام آباد غرب Eslamabadqarb ELA
8192 2018/11/25 16:37:31 31 34.31 45.69 92 6.3 BHRC جوانرود Javanrood JAV
8209 2018/11/25 16:37:31 25 34.31 45.69 133 6.3 BHRC لومار Loomar LUM
8251/03 2018/11/25 16:37:31 23 34.31 45.69 158 6.3 BHRC لنجاب Lenjab LJA
8199 2018/11/25 16:37:31 20 34.31 45.69 79 6.3 BHRC ایوان Eyvan EYN
8201 2018/11/25 16:37:31 19 34.31 45.69 108 6.3 BHRC حمیل Homail HML
8208 2018/11/25 16:37:31 19 34.31 45.69 147 6.3 BHRC شویشه Shoeisheh KAT
8200 2018/11/25 16:37:31 18 34.31 45.69 67 6.3 BHRC گهواره Gahvare GAV
8211 2018/11/25 16:37:31 17 34.31 45.69 104 6.3 BHRC صالح آباد Saleh Abad SLA
8210 2018/11/25 16:37:31 16 34.31 45.69 142 6.3 BHRC مریوان Marivan MAR
8212 2018/11/25 16:37:31 16 34.31 45.69 100 6.3 BHRC سرابله Sarableh SBL
8246 2018/11/25 16:37:31 16 34.31 45.69 138 6.3 BHRC چنار Chenar CHN
8207 2018/11/25 16:37:31 15 34.31 45.69 100 6.3 BHRC ایلام1 Ilam1 ILA1
8203 2018/11/25 16:37:31 14 34.31 45.69 106 6.3 BHRC نوسود Nosood NSD
8197 2018/11/25 16:37:31 14 34.31 45.69 123 6.3 BHRC دگاگا Degaga DGG
8252/07 2018/11/25 16:37:31 14 34.31 45.69 108 6.3 BHRC سراب نیلوفر Sarabniloofar SNI
8204 2018/11/25 16:37:31 14 34.31 45.69 127 6.3 BHRC سروآباد Sarv Abad SVA
8206 2018/11/25 16:37:31 13 34.31 45.69 191 6.3 BHRC دهگلان Deh Golan DGO
8250 2018/11/25 16:37:31 12 34.31 45.69 128 6.3 BHRC کرمانشاه1 Kermanshah1 KRM1
8193 2018/11/25 16:37:31 12 34.31 45.69 96 6.3 BHRC روانسر Ravansar RVN
8215 2018/11/25 16:37:31 6 34.31 45.69 164 6.3 BHRC سنندج3 Sanandaj3 SAN3
8216 2018/11/25 16:37:31 2 34.31 45.69 284 6.3 BHRC بروجرد1 Boroojerd1 BRO1
8228 2018/11/25 16:37:31 2 34.31 45.69 405 6.3 BHRC شهر جدید سهند Sahand SNA
8226 2018/11/25 16:37:31 1 34.31 45.69 395 6.3 BHRC گوریه Goriyeh GRI