عسلویه

نام زلزله عسلویه
تاریخ وقوع - میلادی 2018/02/25 16:36:01
تاریخ وقوع - شمسی 1396/12/06 20:06:01
تعداد شتابنگاشت های ثبت شده 3
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع نام ایستگاه نام لاتین کد ایستگاه
7801 2018/02/25 16:36:01 42 27.64 52.59 24 4.3 BHRC بندرسیراف 1(طاهری) Bandar-e-Taheri1 BTH
7800 2018/02/25 16:36:01 28 27.64 52.59 18 4.3 BHRC بندرعسلویه1 Bandar-e-Asaluyeh1 BSL1
7802 2018/02/25 16:36:01 16 27.64 52.59 34 4.3 BHRC جم Jaam GAM