شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب زمین عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
شبانکاره1 shabankareh1 7033 2017/04/18 01:28:48 0.67 29.6 50.88 18 3.2 IGTU SBk1
زرند Zarand 7032 2017/04/11 05:16:21 336 30.81 56.59 1 4.3 IGTU ZRN
مشهد6 Mashhad6 7030/39 2017/04/06 03:31:34 0.25 MSH6
مشهد6 Mashhad6 7024 2017/04/06 02:22:14 0.85 35.8 60.27 85 4.1 IGTU MSH6
مشهد6 Mashhad6 7030/38 2017/04/05 23:19:03 0.14 MSH6
مشهد6 Mashhad6 7030/37 2017/04/05 23:17:35 0.22 MSH6
مشهد6 Mashhad6 7023 2017/04/05 23:02:29 0.4 35.78 60.4 95 3.5 IGTU MSH6
مشهد6 Mashhad6 7030/36 2017/04/05 23:02:19 0.4 MSH6
مشهد6 Mashhad6 7030/35 2017/04/05 22:44:40 0.15 MSH6
مشهد6 Mashhad6 7030/34 2017/04/05 22:08:47 0.21 MSH6
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.