شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
ثلاث باباجانی Salas-e-Babajani 7980/04 2018/07/18 01:30:31 6 34.65 46.26 14 3.1 IGTU SLS2
ثلاث باباجانی Salas-e-Babajani 7980/03 2018/07/17 16:41:46 12 34.62 46.23 15 3.3 IGTU SLS2
ثلاث باباجانی Salas-e-Babajani 7980/02 2018/07/17 09:35:59 10 34.59 46.27 19 3.2 IGTU SLS2
شوقان Showgan 7979 2018/07/17 03:58:30 44 37.2 57 18 4.9 IGTU SHQ
بجنورد 1 (دانشگاه) Bojnoord1 (University) 7978 2018/07/17 03:58:30 53 37.2 57 37 4.9 IGTU BOJ1
سر پل ذهاب Sarpolezahab 7981 2018/07/16 16:12:14 10 34.52 45.91 8 2.6 IGTU SPZ
ثلاث باباجانی Salas-e-Babajani 7980/01 2018/07/16 12:24:57 7 34.63 46.27 16 2.8 IGTU SLS2
ثلاث باباجانی Salas-e-Babajani 7976/03 2018/07/16 05:53:18 19 34.63 46.26 16 3.5 IGTU SLS2
سر پل ذهاب1 Sarpolezahab1 7974 2018/07/16 05:33:53 27 34.65 46.25 41 4.3 BHRC SPZ1
بان مزاران Ban Mazaran 7975 2018/07/16 05:33:53 6 34.65 46.25 31 4.3 BHRC BZN
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.