شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب زمین عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
شبانکاره1 shabankareh1 6964 2017/02/15 15:37:25 0.85 29.64 51.59 61 3.9 BHRC SBk1 زلزله کازرون
قائمیه Ghaemiyeh 6967 2017/02/15 15:37:25 14 29.64 51.59 23 3.9 BHRC QAM زلزله کازرون
کنارتخته Konar Takhteh 6965 2017/02/15 15:37:25 13 29.64 51.59 23 3.9 BHRC KNT زلزله کازرون
کازرون Kazeroon 6966 2017/02/15 15:37:25 22 29.64 51.59 5 3.9 BHRC KZR زلزله کازرون
دوبران2 Doobaran2 6960 2017/02/12 10:46:04 4 28.41 54.18 0 3 IGTU DBR2
فیروزکوه2 Firoozkooh2 6957 2017/02/08 05:35:38 0.68 35.91 53.09 34 3.4 IGTU FRK2
فیروزکوه2 Firoozkooh2 6956 2017/02/08 05:31:48 2 35.9 53.1 34 3.9 IGTU FRK2
هفتگل Haftgel 6954/02 2017/02/04 17:34:34 83 31.56 49.52 13 4 IGTU HFG
هفتگل Haftgel 6954/01 2017/02/02 22:48:15 32 31.58 49.6 17 3.1 IGTU HFG
مهترلو2 Mehtarlo2 6955 2017/02/01 20:18:21 1 38.38 46.65 11 2.3 IGTU MTL2
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.