شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
سیه چشمه Siah-Cheshmeh 8522 2020/02/23 16:00:26 11 38.51 44.39 62 5.9 IGTU SIA زلزله قطور
سیلاب Seylab 8519 2020/02/23 16:00:26 39 38.51 44.39 39 5.9 IGTU SLB زلزله قطور
سید تاج الدین Seyedtajedin 8518 2020/02/23 16:00:26 15 38.51 44.39 59 5.9 IGTU SYT زلزله قطور
تازه شهر Tazeh-Shahr 8520 2020/02/23 16:00:26 54 38.51 44.39 45 5.9 IGTU TZS زلزله قطور
سیه چشمه Siah-Cheshmeh 8515 2020/02/23 05:52:59 17 38.52 44.59 63 5.7 IGTU SIA زلزله قطور
تازه شهر Tazeh-Shahr 8517 2020/02/23 05:52:59 55 38.52 44.59 39 5.7 IGTU TZS زلزله قطور
سیلاب Seylab 8516 2020/02/23 05:52:59 33 38.52 44.59 27 5.7 IGTU SLB زلزله قطور
طبل Tabl 8514 2020/02/16 12:30:46 10 26.98 55.85 27 5.8 IGTU TBL
ده تل Dehtel 8513 2020/02/16 12:30:46 3 26.98 55.85 109 5.8 IGTU DTL
سرعین Sarein 8512 2020/02/15 21:45:41 41 38.1 48.12 7 4.4 IGTU SRE
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.