شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب زمین عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
مصیر Masir 6940 2017/01/22 06:47:37 29 32.74 49.88 12 4.5 IGTU MSR
مهترلو2 Mehtarlo2 6941 2017/01/21 13:35:40 0.91 38.55 46.76 10 3.3 IGTU MTL2
شبانکاره1 shabankareh1 6936 2017/01/20 22:58:32 2 29.68 51.48 53 4.5 BHRC SBk1 زلزله کازرون
قائمیه Ghaemiyeh 6937 2017/01/20 22:58:32 30 29.68 51.48 21 4.5 BHRC QAM زلزله کازرون
کنارتخته Konar Takhteh 6938 2017/01/20 22:58:32 35 29.68 51.48 19 4.5 BHRC KNT زلزله کازرون
کازرون1 Kazeroon1 6939 2017/01/20 22:58:32 41 29.68 51.48 17 4.5 BHRC KZR1 زلزله کازرون
شبانکاره1 shabankareh1 6935 2017/01/17 10:41:15 4 29.66 51.56 59 4.9 BHRC SBk1 زلزله کازرون
کازرون1 Kazeroon1 6928 2017/01/17 10:41:15 65 29.66 51.56 9 4.9 BHRC KZR1 زلزله کازرون
کنارتخته Konar Takhteh 6933 2017/01/17 10:41:15 57 29.66 51.56 22 4.9 BHRC KNT زلزله کازرون
قائمیه Ghaemiyeh 6934 2017/01/17 10:41:15 77 29.66 51.56 21 4.9 BHRC QAM زلزله کازرون
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.