شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
شبانکاره1 shabankareh1 8125 2018/09/23 05:22:57 1 29.49 52.03 101 4.7 IGTU SBk1
شیراز4 Shiraz 4 8120 2018/09/23 05:22:57 2 29.49 52.03 50 4.7 IGTU SHI4
بالا ده Balaadeh 8126 2018/09/23 05:22:57 15 29.49 52.03 24 4.7 IGTU DBL
تازه آباد Tazeh Abad 8130/02 2018/09/23 01:22:45 10 SLS2
بابلسر Babolsar 8119 2018/09/22 22:34:44 14 36.41 53.07 49 4.6 BHRC BBS
نوذرآباد Nozar Abad 8127 2018/09/22 22:34:44 17 36.41 53.07 47 4.6 BHRC NZA
نکاء Neka 8129 2018/09/22 22:34:44 23 36.41 53.07 31 4.6 BHRC NEK
بهشهر Behshahr 8131 2018/09/22 22:34:44 17 36.41 53.07 55 4.6 BHRC BHS
تازه آباد Tazeh Abad 8130/01 2018/09/22 13:41:24 8 34.63 46.29 17 2.9 IGTU SLS2
تازه آباد Tazeh Abad 8117/02 2018/09/20 17:41:30 23 34.61 46.24 16 3.3 IGTU SLS2
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.