شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب زمین عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
شبانکاره1 shabankareh1 6983 2017/03/17 00:35:58 0.54 29.68 51.5 55 3.9 IGTU SBk1
کازرون Kazeroon 6986/04 2017/03/17 00:35:58 38 29.68 51.5 15 3.9 IGTU KZR
قائمیه Ghaemiyeh 6987/03 2017/03/17 00:35:58 20 29.68 51.5 20 3.9 IGTU QAM
شبانکاره1 shabankareh1 6982 2017/03/17 00:15:22 0.83 29.67 51.52 56 4 IGTU SBk1
کنارتخته Konar Takhteh 685/02 2017/03/17 00:15:22 12 29.67 51.52 20 4 IGTU KNT
کازرون Kazeroon 6986/03 2017/03/17 00:15:22 13 29.67 51.52 13 4 IGTU KZR
شبانکاره1 shabankareh1 6981 2017/03/17 00:02:56 1 29.67 51.5 54 4.2 BHRC SBk1
کنارتخته Konar Takhteh 6985/01 2017/03/17 00:02:56 23 29.67 51.5 19 4.2 BHRC KNT
کازرون Kazeroon 6986/02 2017/03/17 00:02:56 27 29.67 51.5 14 4.2 BHRC KZR
قائمیه Ghaemiyeh 6987/02 2017/03/17 00:02:56 21 29.67 51.5 21 4.2 BHRC QAM
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.