مشخصات ایستگاه مشاء2

کد ایستگاه MOA2
نام ایستگاه مشاء2
نام لاتین Mosha2
استــان تهران
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1386/09/18
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 35.76 52.05 2208 0 90