مشخصات ایستگاه خوسف

کد ایستگاه KSF
نام ایستگاه خوسف
نام لاتین Khosf
استــان خراسان جنوبی
سرعت موج برشی 1478
تاریخ شروع به کار 1373/09/16
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 32.78 58.89 1319 0 90