مشخصات ایستگاه حرجند

کد ایستگاه KJA
نام ایستگاه حرجند
نام لاتین Horjand
استــان کرمان
سرعت موج برشی 999
تاریخ شروع به کار 1373/09/17
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 30.68 57.16 2320 0 90