مشخصات ایستگاه بیرجند

کد ایستگاه BIR
نام ایستگاه بیرجند
نام لاتین Birjand
استــان خراسان جنوبی
سرعت موج برشی 472
تاریخ شروع به کار 1375/07/22
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 32.88 59.21 1434 0 90